VK6MRG

VK6MRG

Hello from VK6MRG in Western Australia
I have moved to www.vk6mrg.id.au